Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้อง 

(๒)    จัดทำกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๓)    ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คำปรึกษา  เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ในการจัดทำและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม  รวมทั้งการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการศึกษาวิจัย 

(๔)    ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย  สำรวจรวบรวมข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย

(๕)    จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ

(๖)     ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


นางสาววิสาขา ปุณยกนก
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพิเศษ

 

 
                                
                              นางสาวอัญชลี โค้วนฤมิตร
                            นักวิชาการประมงชำนาญการ 
     
 
  นางนันทิชา  สุรัตน์  
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   
       
       

พนักงานราชการ


จิตชญา ขมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รุ่งนภา ชัยศรี  
นักวิชาการประมง

กนกพร ทะกัน
นักวิชาการประมง
 

สุภาภรณ์ ทิพพงษ์ผกาพันธ์
พนักงานผู้ช่วยประมง 
   
วงศ์ระพี คงมณี
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
 

นางสาวชยุดา โพธิเจริญ
 นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาเงินทุนหมุนเวียนฯ) 
   
นัดดา พรมชัย
จ้างเหมาบริการ