Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 


นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด