Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 การจำแนกชนิดพันธุ์จระเข้

 ประกาศกรมประมง จระเข้ ต้องปฏิบัติ
 ประกาศกรมประมง จระเข้ ต้องแจ้งประกอบกิจการ

 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
 
แก้ไข คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 กฎกระทรวง
 คำสั่งกระทรวง ที่ 907
 ประกาศกรมประมง 2
 ประกาศกรมประมง 3
 ประกาศกรมประมง 4
 ประกาศกรมประมง
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพเพื่อการเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ 2565

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการแจ้งประกอบกิจการตามประกาศกรมประมงต้องแจ้งประกอบกิจการ มีดังนี้

 แบบ จสค1
- แบบ จสค1.docx
 แบบ จสค 2
- แบบ จสค 2.docx
 แบบ จสค 3
- แบบ จสค 3.docx
 แบบบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการ
- แบบบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการ.docx
 
ใบรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ 
ใบรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ.doc 
 
หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ
 
 หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ.doc 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง
ต้องปฏิบัติ มีดังนี้
 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (ฉุกเฉินเร่งด่วน)
- แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (ฉุกเฉินเร่งด่วน).docx
 
แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (เพื่อการจำหน่าย)
- แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (เพื่อการจำหน่าย.docx
 
แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (มิใช่การจำหน่าย)
- แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (มิใช่การจำหน่าย.docx
 
แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพื้นที่
- แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพื้นที่.docx
 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดง
- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดง.docx
 
แบบแจ้งจระเข้หลุดหาย
 
แบบแจ้งจระเข้หลุดหาย.docx
 
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนจระเข้
- แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนจระเข้.docx
 
แบบแจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้
 
- แบบแจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้.docx