Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มจะต้องควบคุม

(๒)    จัดทำแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กำหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงมาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

(๓)    ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน

(๔)    เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม

(๕)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
อ้อมเดือน มีจุ้ย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช
 นักวิชาการประมงชำนาญการ