Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มจะต้องควบคุม

(๒)    จัดทำแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กำหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงมาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

(๓)    ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน

(๔)    เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม

(๕)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
อ้อมเดือน มีจุ้ย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 
นายปรีชา นฑีมณทล
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

 นางสาวภัณฑิรา นิติโยธิน
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

  ดาวน์โหลดเอกสาร     กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง     แบบรายงานผล  
 แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาตและคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 
แบบฟอร์มยกเลิกการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

 
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2561

 
แบบคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานฯ 
ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการดำเนินการควบคุมสัตว์น้ำ (แผนภาพ)
 กฎกระทรวง ตามมาตรา 79 
 
พระราชกำหนดการประมง
2558 (ฉบับล่าสุด)

 กฏกระทรวงกำหนดกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907
 ประกาศกรมประมง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิ ฉบับที่ 1
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 2
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 3
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 4 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย (กกม.)
- ราชกิจจานุเบกษา
 แบบฟอร์มรายงานผล
 แบบฟอร์มตรวจติดตาม
  CITES   
 คำสั่งกรมประมงที่54/2562
 
การตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITTES
ประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ พร้อมด้วย นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นายองอาจ คำประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง
Last Update: 18 กรกฏาคม 2562