Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มจะต้องควบคุม

(๒)    จัดทำแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กำหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงมาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

(๓)    ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน

(๔)    เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม

(๕)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
อ้อมเดือน มีจุ้ย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 
นายปรีชา นฑีมณทล
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

 นางสาวภัณฑิรา นิติโยธิน
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการและต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30-16.30 น.
 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 Presentation รับฟังความคิดเห็น ร่าง 78 จระเข้ 

แผนการปฏิบัติงานและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2563

  ขออนุมัติโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 22/11/62 
  แผนการปฏิบัติงาน 22/11/62 
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 22/11/62 
  แบบฟอร์มการให้ความรู้ 22/11/62 
 แบบฟอร์มตรวจติดตาม (กุ้งเครย์ฟิช) 22/11/62 
  แบบฟอร์มตรวจติดตาม (กุ้งทะเล) 31/01/63  
  คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการจัดระบบสัตว์น้ำควบคุม 22/11/62 
  ดาวน์โหลดเอกสาร     กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง     แบบรายงานผล  
 แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาตและคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 
แบบฟอร์มยกเลิกการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

 
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2561

 
แบบคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานฯ 
ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการดำเนินการควบคุมสัตว์น้ำ (แผนภาพ)
 ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องแจ้งการประกอบกิจการพ.ศ.๒๕๖๒ 
 กฎกระทรวง ตามมาตรา 79 

 
พระราชกำหนดการประมง
2558 (ฉบับล่าสุด)

 กฏกระทรวงกำหนดกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907
 ประกาศกรมประมง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิ ฉบับที่ 1
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 2
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 3
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 4 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย (กกม.)
- ราชกิจจานุเบกษา
 แบบฟอร์มรายงานผล
 แบบฟอร์มตรวจติดตาม
  CITES   
 คำสั่งกรมประมงที่54/2562
 
การตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITTES
ประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ พร้อมด้วย นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นายองอาจ คำประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง
Last Update: 18 กรกฏาคม 2562