Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มจะต้องควบคุม

(๒)    จัดทำแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กำหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงมาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

(๓)    ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน

(๔)    เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม

(๕)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
อ้อมเดือน มีจุ้ย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลดเอกสาร     กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง     แบบรายงานผล  
 แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาต
และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 
แบบฟอร์มยกเลิกการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

 
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2561

 
แบบคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานฯ 
ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการดำเนินการควบคุมสัตว์น้ำ (แผนภาพ)
 กฎกระทรวง ตามมาตรา 79 
 
พระราชกำหนดการประมง
2558 (ฉบับล่าสุด)

 กฏกระทรวงกำหนดกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการ
     การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907
 ประกาศกรมประมง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิ ฉบับที่ 1
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 2
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 3
 ประกาศกรมประมงฉบับที่ 4 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย (กกม.)
- ราชกิจจานุเบกษา
 แบบฟอร์มรายงานผล
 แบบฟอร์มตรวจติดตาม