Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese

บุคลากร

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน
 นางสาวมาลาศรี คำศรี
นักวิชาการประมงชำนาญการ


 ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


 นางสาวภคพร แสนอินตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาวนราธร  เรืองสิทธิ์
นักวิชาการประมง

 นางสาวธมลวรรณระเวง
นักวิชาการประมง

ภาระกิจหน้าที่

(๑)    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำปิด ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น

(๒)    จัดทำแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็ก กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก

(๓)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ

(๔)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงการ/กิจกรรม

 
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการธนาคารล่าสุด 4/11/2560
 สรุปสาระสำคัญการประชุม และแผนการปฏิบัติงานต่อไป (Next Steps)
 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารฯ แห่งเก่า
1.ไฟล์เเผนการปฏิบัติงานฯ
  1) ฟอร์มการดำเนินงานสำนักงานประมงจังหวัด
  2) ฟอร์มการดำเนินงานศพจ.

             1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด

                                - รายชื่อแหล่งน้ำชุมชน

                                - แผนและผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด

            2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
                             
   
                                - คู่มือการปฏิบัติการโครงการฯ

                                - แผนการปฏิบัติงาน

                                - ข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย

                                - ภาพกิจกรรม

             เงินอุดหนุนโครงการธนาคารฯ
                               
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
                               - ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินงบอุดหนุน
                                - ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติแผนการดำเนินงาน

             งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน

                              1. แนวทางการบริหารจัดการแห่งน้ำชุมชน

                             2. งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์

   
     
     

วิดีทัศน์ กพจ

วิดีทัศน์ กสช.  VTR ธนาคารผลผลิต   

 

เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
กพจ. โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชุมชนร่วมกับ ศพจ.ศรีสะเกษ ทำการศึกษาวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เช่น ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ อัตราการปล่อยที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ อุทกวิทยา นิเวศของแหล่งน้ำน้ำชุมชน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการพัฒนาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและการบริหารจัดแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำภายใต้ความร่วมมือของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยดำเนินการในแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 7 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (2560 – 2561) โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้มีการสุ่มชั่งวัดลูกปลาลูกปลาก่อนปล่อยจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ปลานิล ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ นวลจันทร์เทศ จีนและสวาย ลงในแหล่งน้ำที่ทำการศึกษาโดยมีชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ
Last Update: 7 สิงหาคม 2560  
จัดการประชุมชี้แจง
วันศุกร์ ที่ 3พฤศจิกายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

Last Update:  3 พฤศจิกายน 2560 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำต่อการรองรับการเลี้ยงปลาในกระชังแก่นักวิชาการประมงประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 9 (ชัยนาท) สิงห์บุรี สระบุรี อุทัยธานี และสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารารีเวอร์ไซด์ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายสนธิพันธ์ ผาสุกดี เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว
Last Update: 27 มิถุนายน 2560  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์รู้วิธีการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 3 (พิจิตร) กำแพงเพชร และ สุโขทัย และสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 25 คน 
Last Update: 20 มิถุนายน 2560  
โครงการศึกษาทดลองเครื่องมือ
วันที่ 30 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ.พร้อมด้วย นายวรวิทย์ พรมปากดี ผอ.ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท) นางสาวมาลาศรี  คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ร่วมกับคณะวิจัยของกองฯวางแผนและสุ่มเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำประจำเดือนเมษายน 2560 ภายใต้โครงการศึกษาทดลองนำใช้เครื่องมือ เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน้อยจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)
Last Update: 1 พฤษภาคม 2560  
ติดตามโครงการธนาคารผลผลิ
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กพจ. พร้อมด้วยนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำนบปลาบ้านจุนพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้ให้ความแนะนำด้านการบริหารแหล่งน้ำชุมชนพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
Last Update: 20 เมษายน 2560