Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน
 นางสาวมาลาศรี คำศรี
นักวิชาการประมงชำนาญการ


 ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


 นางสาวธมลวรรณ ระเวง
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ) 

 นางสาวธมลวรรณ ระเวง
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ) 

 นางสาวธมลวรรณ ระเวง
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ) 

ภาระกิจหน้าที่

(๑)    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำปิด ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น

(๒)    จัดทำแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็ก กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก

(๓)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ

(๔)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงการ/กิจกรรม 

สัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม วันที่ 23-25 เมษายน 2562

โหลดไฟล์พรีเซ้น
 
บุญส่ง  ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา กรมประมง 
 ถอดบทเรียนเทคนิคและแนวทางการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยการปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชน 
 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดมุกดาหาร 
 งานนำเสนอบึงบัว 
 ดร-มาลาศรี 
 เทคนิคการรวมกลุ่มบ้านตูม_นครราชสีมา 

 


 ppt การวิเคราะห์ต้นทุน ธันวาคม 2561 
 การกำหนดและการประเมินตัวชี้วัดด้านคุณภาพ 
 สังคมศาสตร์ 
 การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรลำปาง(ผล ความสำเร็จ ปัญหา) 
 ผลการดำเนินงานธนาคารผลผลิตเกษตรบ้านซับสมบูรณ์(ผล ความสำเร็จ ปัญหา) 
 ภาพรวมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบ2562 
 รายงานการประชุมชี้เเจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 

 


                 โครงการธนาคารสินเกษตร ปีงบประมาณ 2562
           (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม)

แบบฟอร์ม กปม.1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่ (สำนักงานประมงจังหวัด)
 กิจกรรมติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำเก่าปี2560 (สำนักงานประมงจังหวัด)
 กิจกรรมติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำเก่าปี2561 (สำนักงานประมงจังหวัด)
 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่ (ศพจ.)
 กิจกรรมติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำเก่าปี2560 (ศพจ.)
 กิจกรรมติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำเก่าปี2561 (ศพจ.)


โครงการธนาคารสินเกษตร ปีงบประมาณ 2561
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำเเบบมีส่วนร่วม) 

 
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการธนาคารล่าสุด 4/11/2560
 สรุปสาระสำคัญการประชุม และแผนการปฏิบัติงานต่อไป (Next Steps)
 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารฯ แห่งเก่า
1.ไฟล์เเผนการปฏิบัติงานฯ
  1) ฟอร์มการดำเนินงานสำนักงานประมงจังหวัด
  2) ฟอร์มการดำเนินงานศพจ.

             1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด

                                - รายชื่อแหล่งน้ำชุมชน

                                - แผนและผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด

            2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
                             
   
                                - คู่มือการปฏิบัติการโครงการฯ

                                - แผนการปฏิบัติงาน

                                - ข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย

                                - ภาพกิจกรรม

             เงินอุดหนุนโครงการธนาคารฯ
                               
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
                               - ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินงบอุดหนุน
                                - ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติแผนการดำเนินงาน

             งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน

                              1. แนวทางการบริหารจัดการแห่งน้ำชุมชน

                             2. งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์

   
     
     

วิดีทัศน์ กพจ

วิดีทัศน์ กสช.  VTR ธนาคารผลผลิต   

 

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง Smart Farmer และโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
Last Update:  24 สิงหาคม 2561 
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ. โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 113 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการที่ดำเนินการในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารแหล่งน้ำ 
Last Update: 16 สิงหาคม 2561
จัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยกุลุ่มวิจัยสัตว์น้ำชุมชน ได้จัดประชุมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมจัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ จำนวน 20 แห่ง) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการศพที่ผ่านมา และมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง ดร ชำนาญ พงษ์ศรี เป็นประธานที่ประชุมและให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการฯ
Last Update:  20  สิงหาคม 2561 
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ. โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 113 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการที่ดำเนินการในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารแหล่งน้ำของชุมชนตัวเองต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับภาคเกษตรได้อย่างแท้จริง
Last Update:  16 สิงหาคม 2561  
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง บรรยายพิเศษในหัวข้อ” แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงอย่างยั่งยืน” การประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ. โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ กับคณะกรรมการธนาคารฯ จาก 20 จังหวัดที่ร่วมดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารแหล่งน้ำของชุมชนตัวเองต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป
Last Update:  17  สิงหาคม 2561 
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
กพจ. โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชุมชนร่วมกับ ศพจ.ศรีสะเกษ ทำการศึกษาวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เช่น ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ อัตราการปล่อยที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ อุทกวิทยา นิเวศของแหล่งน้ำน้ำชุมชน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการพัฒนาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและการบริหารจัดแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำภายใต้ความร่วมมือของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยดำเนินการในแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 7 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (2560 – 2561) โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้มีการสุ่มชั่งวัดลูกปลาลูกปลาก่อนปล่อยจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ปลานิล ตะเพียน ไน ยี่สกเทศ นวลจันทร์เทศ จีนและสวาย ลงในแหล่งน้ำที่ทำการศึกษาโดยมีชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ
Last Update: 7 สิงหาคม 2560  
จัดการประชุมชี้แจง
วันศุกร์ ที่ 3พฤศจิกายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

Last Update:  3 พฤศจิกายน 2560 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำต่อการรองรับการเลี้ยงปลาในกระชังแก่นักวิชาการประมงประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 9 (ชัยนาท) สิงห์บุรี สระบุรี อุทัยธานี และสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารารีเวอร์ไซด์ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายสนธิพันธ์ ผาสุกดี เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว
Last Update: 27 มิถุนายน 2560  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์รู้วิธีการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 3 (พิจิตร) กำแพงเพชร และ สุโขทัย และสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 25 คน 
Last Update: 20 มิถุนายน 2560  
โครงการศึกษาทดลองเครื่องมือ
วันที่ 30 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ.พร้อมด้วย นายวรวิทย์ พรมปากดี ผอ.ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท) นางสาวมาลาศรี  คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ร่วมกับคณะวิจัยของกองฯวางแผนและสุ่มเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำประจำเดือนเมษายน 2560 ภายใต้โครงการศึกษาทดลองนำใช้เครื่องมือ เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน้อยจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)
Last Update: 1 พฤษภาคม 2560  
ติดตามโครงการธนาคารผลผลิ
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กพจ. พร้อมด้วยนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำนบปลาบ้านจุนพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้ให้ความแนะนำด้านการบริหารแหล่งน้ำชุมชนพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
Last Update: 20 เมษายน 2560