Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 กดลิ้งตามเขตได้เลย 

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

(๒)    ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๓)    จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๔)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๕)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๖)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
 นาย..........................
นักวิชาการประมงชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช
 นักวิชาการประมงชำนาญการ

 
 นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 นางสาวธิดารัตน์ วงค์นางาม
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

 นายนำโชค เพิ่มพูล
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นาอังกฤษ สมนาม
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นางสาวนฤมล เกตุแย้ม
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นางสาวชลธิชา ทองบุญโท
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)