Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

(๒)    ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๓)    จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๔)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๕)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๖)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
 นายนิติกร ผิวผ่อง
นักวิชาการประมงชำนาญการ

 นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 
 นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 นายนำโชค เพิ่มพูล
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นางสาวธิดารัตน์ วงค์นางาม
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นางสาวนฤมล เกตุแย้ม
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นางสาวเบญญาภา พวงทอง
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)