Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 กดลิ้งตามเขตได้เลย 

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

(๒)    ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๓)    จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๔)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๕)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๖)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

      
หัวหน้ากลุ่ม
 นายรัฐภัทร์  ประดิษฐ์สรรพ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

        
        นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช
       นักวิชาการประมงชำนาญการ

 


 นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


 นางสาวธิดารัตน์ วงค์นางาม
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)


 นายนำโชค เพิ่มพูล
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ) นางสาวนฤมล เกตุแย้ม
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)

 นางสาวชลธิชา ทองบุญโท
นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)