Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้


ปลาซิวข้างขวาน(ขวานใหญ่)
ศพจ.นราธิวาส

 
ปลาตะเพียนลาย
ศพจ.นราธิวาส


ปลาหมอ
ศพจ.นครศรีธรรมราช

 
ปลากระแห
ศพจ.พัทลุง


ปลาดุกลำพัน
ศพจ.ปัตตานี

 
ปลาไหลนา
ศพจ.ปัตตานี


ปลากดเหลือง
ศพจ.สงขลา

 
ปลากดเหลือง
ศพจ.สงขลา


เต่ากระอาน
ศพจ.สตูล

 
ปลาสร้อยลูกกล้วย (ปลาซ่า)
ศพจ.สตูล


ปลาแขยงนวล
ศพจ.สุราษฎร์ธานี

 
ปลาตะพัด
ศพจ.สุราษฎร์ธานี


ปลาซิวข้างขวานเล็ก
ศพจ.ตรัง

 
ปลาซิวหางดอก
ศพจ.ตรัง


ปลาพลวงชมพู
ศพจ.ยะลา

 
ปลาหมอช้างเหยียบ
ศพจ.ยะลา