Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้


การเพาะพันธุ์ปลาแดงและปลาน้ำเงิน
ศพจ.ชัยนาท


ปลาแดง ปลาน้ำเงิน
ศพจ.ชัยนาท


ปลาชะโอน
ศพจ.ชลบุรี


ปลากระดี่นาง
ศพจ.ชลบุรี


ตะพาบม่านลาย
ศพจ.กาญจนบุรี


ปลายี่สก
ศพจ.กาญจนบุรี


หอยมุกน้ำจืด
ศพจ.กาญจนบุรี


ปลาตะเพียนทอง
ศพจ.อ่างทอง


ปลาแรดการเลี้ยง
ศพจ.อุทัยธานี


ปลาหนวดพราหมร์หนวดเจ็ดเส้น
ศพจ.อุทัยธานี


ปลาแรดการเพาะพันธุ์
ศพจ.อุทัยธานี


ปลาแขยงธง
ศพจ.ปราจีนบุรี


ปลาตะโกก
ศพจ.ปราจีนบุรี


การเพาะเลี้ยงไรแดง
ศพจ.ปทุมธานี


ปลาบู่
ศพจ.ปทุมธานี


ปลาจาด
ศพจ.เพชรบุรี


ปลาอีกง
ศพจ.เพชรบุรี


กุ้งก้ามกราม
ศพจ.ระยอง


ปลาพลวงทอง
ศพจ.ระยอง


ปลาทรงเครื่อง
ศพจ.ราชบุรี


ปลาอีกอง
ศพจ.ราชบุรี


ปลากระโห้
ศพจ.ลพบุรี


ปลากราย
ศพจ.ลพบุรี


ปลาชะโอนหิน
ศพจ.สระแก้ว


ปลาบ้า
ศพจ.สระแก้ว


ปลากระดี่มุก
ศพจ.สมุทรปราการ


การเพาะพันธุ์ปลาสลิด
ศพจ.สมุทรปราการ


การเลี้ยงปลาสลิด
ศพจ.สมุทรปราการ


ปลาสลิด
ศพจ.สมุทรปราการ


ปลาแขยงข้างลาย
ศพจ.สระบุรี


ปลาสังกะวาดท้องคม
ศพจ.สระบุรี


ปลาก้าง
ศพจ.สิงห์บุรี


ปลาช่อน
ศพจ.สิงห์บุรี


ปลาม้า
ศพจ.สุพรรณบุรี


ปลาแขยงจุด
ศพจ.ตราด


ปลาปล้องอ้อย
ศพจ.ตราด


ปลากระทิงไฟ
สวจ.


ปลาชะโด
สวจ.