Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำ
(กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ)

แหล่งน้ำปี 50 

แหล่งน้ำปี 48

แหล่งน้ำปี 49

แหล่งน้ำปี 50

แหล่งน้ำปี 51

แหล่งน้ำปี 52

แหล่งน้ำปี 53

แหล่งน้ำปี 54

แหล่งน้ำปี 55