Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


  ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    
 ยุทรศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2522
 แผ่นพับมาตรฐานฟาร์มโดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย กมป. (Power Point)
 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สินค้าสัตว์น้ำ (Power Point)
 คู่มือการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดย กมป.
 สมุดบันทึก การเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย กมป.
 
  คู่มือ & ทั่วไป     แบบฟอร์มรายงาน  
 บรรยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ผชช.ทวี) 10/1/61
 คู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์_2_12_60
 ORGANIC-PART-1_PRODUCTS-FROM-ORGANIC
 เล่ม คุ่มืออินทรีย์61
 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 แบบฟอร์มรายงาน(ศพจ.)
 แบบฟอร์มรายงาน(สนง.ปจ.)