Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 29.10.2560 edit 1 nov 2017 

 ใบสมัคร
เกณฑ์ในการคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่น
ใบสมัครเข้าร่วมประกวด Smart Farmer ต้นแบบดีเด่น ปี 2561
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด Smart Farmer ต้นแบบ ดีเด่น

 แบบรายงานผล
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มการรายงานผลการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ให้ความรู้ครั้งที่ 2
แบบรายงาน กปม. 1 (รายเดือน)
- แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการ Smart farmer ปีงบประมาณ 2561

 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561

 แบบถอดองค์ความรู้