Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านความปลดภัยทางชีวภาพ 18/1/61

Smile คู่มือปฏิบัติงาน (pdf)

 biosecurity
ตัวอย่างการขออนุมัติโครงการทัศนศึกษาดูงาน
แบบฟอร์ม 1 ระดับจังหวัด
แบบรายงาน กปม.1 ปีงบประมาณ 61 แปลงใหญ่
แบบรายงาน กมป.1 ปีงบประมาณ 59-60 แปลงใหญ่
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยง ปลานิล
17 เม.ย. แผนความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับกุ้งก้ามกราม
 อนุมัติอบรมแปลงใหญ่ 9 แปลงเพิ่มเติม
 ดร. ธิฐิพร การควบคุมและป้องกันรักษาโรคสัตว์น้ำจืด
 ตัวอย่างการประเมินระความปลอดภัยทางชีวภาพ ศพจ. ชัยนาท
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม  Check list
 ผชช. กาญจนรี แนวทางการจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ

 การประเมินผลผลิต
 กลุ่มเศรษฐกิจ การตลาดและการประเมินความต้องการสินค้าสัตว์น้ำ
 ดร.มาลาศรีการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ตารางประเมิน ผลผลิต บรรยาย 17 มค. 61
 แผนผังการดำเนินงาน การประเมินความเป็นไปได้
 แผนผังการดำเนินงาน การประเมินผลผลิต

. . .

1 เเบบสอบถามน้ำจืด ปรับใหม่ 12.12.60
2 แบบฟอร์มกรอกแปลงใหญ่ สัตว์น้ำจืด ปี 2561 EXCEL 12.12.60
3 ตัวอย่างแปลงใหญ่ สัตว์น้ำจืด ปี 2561 EXCEL 12.12.60
อนุมัติฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ 61
power point แปลงใหญ่
 นำเสนอ 2 พย.2560 
แผน lab  12 ธ.ค. 61 แปลงใหญ่
แบบรายงานห้องปฏิบัติการ ปี 61
 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ 8/1/61
 หนังสือคู่มือลดต้นทุนปลานิล 8/1/61
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แปลงดำเนินงานปี 2561) (28/11/60)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้าจืด)ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร(ปีงบประมาณ 2561) (28/11/60)

 

 แบบฟอร์มรายงานผลแปลงใหญ่ (กปม.1)
   - แบบฟอร์มรายงานผลแปลงติดตามปี59-60
   - แบบฟอร์มรายงานผลแปลงใหม่
- แปลงใหญ่ ปี 2561

- 3 ตค แปลงใหญ่ปลาน้ำจืด ปี 61

ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการคัดเลือกพื้นที่
ดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่2561

          * สรุปภาพรวมชนิดสัตว์น้ำ
          * กบ
          * กุ้มก้ามกราม
          * ปลาช่อน
          * ปลาดุก
          * ปลาตะเพียน
          * ปลานวลจันทร์เทศ
          * ปลายี่สก
          * ปลาหมอไทย

 

Smile Road Map (pdf)

 

 

ชี้แจงรายละเอียดโครง
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
Last Update: 22 กันยายน 2560  
 เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 15 พฤศจิกายน 2559