Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ร่วมสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาทดลองนำใช้เครื่องมือ (Tools) เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Ecology Carrying Capacity Assessment)ในแม่น้ำน้อยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ในการทดลองนำใช้แบบจำลอง (Model) ในการประเมินการเลี้ยงปลาในกระชังที่เหมาะสมไม่เกินศักยภาพของแหล่งน้ำที่รองรับได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการประมงในการนำใช้เครื่องมือ (Tools) เพื่อการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังที่เหมาะสม เกิดประประสิทธิภาพและยั่งยืนในการพัฒนาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยิ่งขึ้น
Last Update: 3 เมษายน 2560  
การเพาะเลี้ยงปลาช่อน
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประชุม Kick Off โครงการนำร่องการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (Feasibility study for an aquaculture development project planning) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ในการเพิ่มศักยภาพของนักวิชาการประมงในการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทน การตลาด เพื่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงการขาดทุน และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง 
Last Update: 4 เมษายน 2560  
ลงพื้นที่เยียมเกษตรกร
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมกับ นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต11(ตรัง) นายอาคม  ชุ่มธิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลบ่อดิน อำเภอ เชียงใหญ่ และอำเภอปากพนัก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้คำแนะนำในการลดต้นทุนการเลี้ยงและร่วมกันจัดจำหน่ายผลผลิตเพื่อแแก้ปัญหาราคาปลานิลตกต่ำ 
Last Update: 31 มีนาคม 2560  
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วัวันที่ 11 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเจ้าหน้าที่ ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลานิล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาปลาล้นตลาดของเกษตรกรในพื้นที่
Last Update: 12 เมษายน 2560  
การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงได้ดำเนินการจัดประชุมเรื่อง การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีผอ.กพจ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองตรวจราชการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และศพจ. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็น
Last Update: 3 กุมภาพันธ์ 2560  
ลดความหนาแน่นของสัตว์น้ำ
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้สั่งให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต8 (พระนครศรีอยุธยา) นำทีมโดย นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ คัดเลือกปลาที่อาศัยใต้ตึกอาคารจุฬาภรณ์ เพื่อลดความหนาแน่นของสัตว์น้ำในบ่อปลา โดยปลาดังกล่าวที่ถูกคัด อาทิ ปลานิล ปลาแรด ปลากดแก้ว ปลาสวาย ฯลฯ ให้กับหน่วยงานกรมประมงในส่วนของภูมิภาคต่อไป ณ กรมประมง
Last Update: 14 มีนาคม 2560  
สัมมนาผู้บริหารกรมประมง
กรมประมงจัดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการประมง อ่านต่อ
Last Update: 6 กุมภาพันธ์ 2560  
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร1
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่หมู่7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
Last Update: 7 กุมภาพันธ์ 2560  
การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงได้ดำเนินการจัดประชุมเรื่อง การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองตรวจราชการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็น
Last Update: 3 กุมภาพันธ์ 2560  
เนื่องในโอกาศวันสถาปนา
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว ถือเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของพระช่วงเกษตรศิลปาการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) สามบูรพาจารย์ ผู้บุกเบิก วางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย
Last Update: 2 กุมภาพันธ์ 2560  
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด  (ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองตรวจราชการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 27 มกราคม 2560  
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรมประมง โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมง จำนวน 100 คน เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update: 28 มกราคม 2560  
เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 15 พฤศจิกายน 2559  
ถวายภัตตาหารเพล
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสนธิพันธ์ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นประธานในพิธีร่วมถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป ถวายภัตตาหารเที่ยง เพื่อทำบุญกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ณ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง ชั้น4
Last Update: 18 มกราคม 2560