Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese
ลูกจ้างประจำ

วรากร ศิริตัน
พนักงานพิมพ์ ส.1

สุพิชญา คมขุนทศ
พนักงานพิมพ์ ส.1 

อนัญญา สีทอง
พนักงานพิมพ์ ส.1

สำเนา พิมเสน
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.1

ชุมพล ขำมิน
ช่างไม้

สมควร แจ้งจิตร
ช่างไม้ 

สมโภช ยังสว่าง
ขับรถ