วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :  " ผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำพันธุ์ดีมีคุณภาพ " 
 
 
พันธกิจ  :  บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ  อย่างมีประสิทธิภาพ
                     โดยการผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่าย
 
วัตถุประสงค์  
          1. เพื่อผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
          2. เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
          3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
          4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ