ตัวชี้วัด

      ตัวชี้วัด      
      
 ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 59       
      
 ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 60


      ประจำปี61  อัพเดท30 มี.ค.61
      1.ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
      2.การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส้วนได้ส่วนเสีย
      3.ผลการดำเนินงานด้านการปฏิฃบัติการ
      4.การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
           -
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ