คำสั่งกรมประมง/คำสั่งคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ

คำสั่งกรมประมง ที่ 163/2561 เรื่อง การจัดตั้งสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คำสั่งกรมประมง ที่ 659/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

คำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

คำสั่งกรมประมง ที่ ๑๐๐๕/ ๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำงบเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
คำสั่งกรมประมง ที่  ๔๙๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำงบเงินทุนหมุนเวียน ฯ ณ วันที่ ๒๓ พฤษาคม ๒๕๖๑
คำสั่งกรมประมง ที่   ๒๒๙ / ๒๕๖๑  เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑