คำสั่งกรมประมง

คำสั่งคณะกรรมการเงินทุนฯ
     
 คำสั่งกรมประมง ที่ 659/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ
     คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ที่  1/2559 ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

       คำสั่งกรมประมง ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

       คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

      คำสั้งกรมประมง ที่ ๑๖๓/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

      คำสั่งกรมประมง ที่ ๔๙๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประำงบเงินทุนหมุนเวียน ฯ ณ วันที่ ๒๓ พฤษาคม ๒๕๖๑

คำสั่งล่าสุด

      คำสั่งกรมประมง ที่ ๑๐๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำงบเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑