การประเมินผลการดำเนินงาน

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

        บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี2553-2558
        บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี 2559

สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2552 - 2556
        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2557
        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2558
        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2559
        สรุปผลการดำเนินการเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2560


ผลการดำเนินงาน

        -  ประจำปี 60 
         -  ประจำปี 61  
อัพเดท30 มี.ค.61
                 1.ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
                 2.การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส้วนได้ส่วนเสีย
                 3.ผลการดำเนินงานด้านการปฏิฃบัติการ
                 4.การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
                    - 
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ

 

      ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 59       
      ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 60
      ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 61  
         
- ประกาศราคาสัตว์น้ำ