การประเมินผลการดำเนินงาน

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

        บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี2553-2558
        บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี 2559
 
       
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี 2560
        บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี 2561

 

สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2552 - 2556
        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2557
        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2558
        สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2559
        สรุปผลการดำเนินการเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2560


ผลการดำเนินงาน

        -  ประจำปี 60 
         -  ประจำปี 61  

                 1.
ผลการดำเนินงานการเงิน
                 2.การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                 3.
ผลการดำนินงานด้านการปฏิบัติงาน
                 4.การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
                    - 4.4 
การบริหารจัดการสารสนเทศ