การประเมินผลการดำเนินงาน

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

      บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี2553-2558
      บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี 2559
       
     
 ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 59
      ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 60

สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
       สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2552 - 2556
      สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2557
      สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2558
      สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2559 

งบแสดงฐานะการเงินของเงินทุนฯ


      งบแสดงฐานะการเงินของเงินทุนฯ ปี 2555 – 2558
      งบแสดงฐานะการเงินของเงินทุนฯ ปี 2559