ระเบียบ

ระเบียบการจัดตั้งเงินทุนฯ  และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนฯ 

 ระเบียบขอหารื่อเรื่องระเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน
         ระเบียบสำนักนายกฯ ขอจัดตั้ง ดำเนินงานทุนหมุนเวียน57
         ระเบียบสำนักนายกรัฐทนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ55

         ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง เพิ่มเติม
 ระเบียบกษ_เงินทุนหมุนเวียน
 พรบ.เงินทุนหมุนเวียน2558
 ว372การปฏิบัติตามพรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน2558
 ว383กรอบการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี2559
 ว44การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 ประกาศคกก.บริหารพนักงานราชการ(ฉบับที่7)
 ค่าตอบแทนของพนักงานข้าราชการ (ฉบับที่7)
 ว72การปรับอัตราค่าจ้างและปรับค่าตอบแทน
 ครม._พิจารณาให้ความช่วยเหลือขาดแรงงาน56
 ครม._พิจารณาให้ความช่วยเหลือขาดแรงงาน57
 ว31หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติบริหารลูกจ้างประจำชั่วคราวเงินทุนฯ
 ระเบียบการคลัง_เบิกจ่ายเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวฯ(ฉบับที่6)
 (ระเบียบ)การเก็บรักษาเงิน_กรมบัญชีกลาง(2551)
 ระเบียบการกำหนดวันทำงานและวันลาของลูกจ้างรายเดือน

ระเบียบจัดตั้งดำเนินงานเงินทุนฯ