แผนฯ / บริหารความเสี่ยง

 แผนบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 คู่มือบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ค. 60)
 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 61-63 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)

 แผนทรัพยากรบุคคล 58-60  (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 แผนทรัพยากรบุคคล 61-63  (ปรับปรุงล่าสุด   9 ก.พ. 61)

 แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ปี 58-60 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ปี 61-63 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)

 แผนยุทธศาสตร์กรมประมง ปี 60-64 (ปรับปรุงล่าสุด 4 เม.ย. 61)
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ค. 60)

 แผนสารสนเทศ (เงินทุนฯ) ปี 57-58 (ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ค. 60)
 แผนสารสนเทศ (เงินทุนฯ) ปี 61-63 (ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 61)