แผนฯ / บริหารความเสี่ยง

 แผนบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 คู่มือบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ค. 60)
 แผนทรัพยากรบุคคล 58-60  (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ปี 58-60
 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 แผนยุทธศาสตร์กรมประมง ปี 56-59 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ค. 60)
 แผนสารสนเทศ (เงินทุนฯ) ปี57-58 (ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ค. 60)
 แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ปี 61-63 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)
 
 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 61-63  
 (ปรับปรุงล่าสุด 28 ส.ค. 60)