รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างเนื้อกุ้งก้ามกราม

วัตถุประสงค์ :   เพื่อตรวจสารตกค้าง 4 ประเภท (ออกซีเตรตราไซคลิน, ไนโตรฟูรานส์, ออกโซลินิกแอซิด,
                              คลอแรมฟินิคอล)

วิธีการ

สำหรับกุ้งใหญ่

1. สุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งก้ามกราม จำนวน 4 จุด ๆ ละประมาณ 125 กรัม รวมแล้วประมาณ 500 กรัม
2. ผสมตัวอย่างเนื้อกุ้งก้ามกรามทั้ง 4 จุด ให้เข้ากัน แล้วสุ่มเก็บตัวอย่างอีกครั้งประมาณ 200 กรัม
3. ใส่ถุงและเขียนหมายเลขตัวอย่างกำกับบนถุง พร้อมแนบรายละเอียด ดังนี้
            - ชื่อเกษตรกร
            - ที่อยู่ฟาร์ม
            - วันและเวลาเก็บตัวอย่าง
            - ความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อยเลี้ยง
            - อายุกุ้งที่เลี้ยง
            - สอบถามประวัติการใช้ยาหรือสารเคมีว่าใช้อะไรบ้าง (ถ้าเป็นไปได้) สำหรับกุ้งเล็ก

1. สุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งก้ามกราม จำนวน 4 จุด ๆ ละประมาณ 15 กรัม รวมแล้วประมาณ 60 กรัม
2. ผสมตัวอย่างเนื้อกุ้งก้ามกรามทั้ง 4 จุด ให้เข้ากัน แล้วสุ่มเก็บตัวอย่างอีกครั้งประมาณ 10 กรัม
3. ใส่ถุงและเขียนหมายเลขตัวอย่างกำกับบนถุง พร้อมแนบรายละเอียด ดังนี้
            - ชื่อเกษตรกร
            - ที่อยู่ฟาร์ม
            - วันและเวลาเก็บตัวอย่าง
            - ความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อยเลี้ยง
            - อายุกุ้งที่เลี้ยง
            - สอบถามประวัติการใช้ยาหรือสารเคมีว่าใช้อะไรบ้าง (ถ้าเป็นไปได้)